JIIN

 

Annonce de kata Jiin :

Regrouper le pied droit – heisoku dachi – kamae.
Reculer le pied gauche – zen kutsu dachi – uchi uke chudan gauche – gedan barai droit.
Sur la gauche à 90° – avancer le pied gauche, ko kutsu dachi – uchi uke jodan droit – gedan barai gauche.
A l’opposé – ko kutsu dachi – uchi uke jodan gauche – gedan barai droit.
Pivoter sur pied gauche à 45° vers la gauche – zen kutsu dachi – age uke jodan gauche.
Avancer zen kutsu dachi droit – tsuki chudan droit.
Pivoter sur pied droit vers la droite à 90° – zen kutsu dachi – age uke jodan.
Avancer zen kutsu dachi gauche – tsuki chudan gauche.
Pivoter 45° a gauche sur pied droit, zen kutsu dachi gauche – gedan barai.
Avancer pied droit – armer et developper shuto uchi chudan droit en kiba dachi.
Avancer pied gauche – kiba dachi – shuto uchi chudan gauche.
Avancer pied droit – kiba dachi – shuto uchi chudan droit – KIAI!
Pivoter sur pied droit de 45° vers l’arrière – zen kutsu dachi gauche – morote kaki wake.
Avancer mae geri droit.
Sur place – zen kutsu dachi droit – tsuki chudan.
Sur place – gyaku tsuki gauche.
Sur place – uchi uke chudan gauche – gedan barai droit.
Pivoter à 90° vers la droite sur pied gauche – zen kutsu dachi droit – morote kaki wake.
Avancer mae geri gauche.
Sur palce – zen kutsu dachi gauche – tsuki chudan.
Sur place – gyaku tsuki droit.
Sur place – uchi uke chudan droit – gedan barai gauche.
Pivoter sur pied gauche vers l’arrrière – kiba dachi – yoko tsuki chudan droit.
Pivoter sur pied droit vers l’arrière – kiba dachi – yoko tsuki chudan gauche.
Pivoter sur pied gauche vers l’avant – kiba dachi – yoko tsuki chudan droit.
Pivoter sur pied droit à 45° et avancer – fudo dachi – tate shuto chudan gauche.
Sur place – gyaku tsuki chudan droit.
Sur place – tsuki chudan gauche.
Sur place – mae geri droit et reposer derrière.
Sur place – zen kutsu dachi gauche – gyaku tsuki chudan droit.
Sur place – uchi uke chudan droit – gedan barai gauche.
Pivoter sur pied droit vers l’arrière – kiba dachi – Gedan Barai droit – uchi uké Gauche
Sur place – kiba dachi – gedan barai Gauche
Sur place – kiba dachi – morote uchi chudan – kaki wake.
Sur place – tsuki jodan gauche.
Sur place – tsuki chudan droit – KIAI!
Regrouper le pied gauche – heisoku dachi – kamae.