NIJU-SHIHO

 

Annonce de kata Niju Shiho :

Vers l’arrière nagashi osae uke gauche – hikite droit – kokutsu dachi gauche
Avancer yori ashi – gyaku tsuki droit – soete
Regrouper le pied droit empi gauche
Pivoter sur pied gauche – sanchin dachi – hikite droit et gauche
Sur place tsuki jodan droit – ura tsuki gedan gauche
Sur place awase uke – kamae en regroupant le pied droit
Avancer morote kaki wake uke – zen kutsu dachi droit
Pivoter sur pied droit – age uke jodan gauche – zen kutsu dachi
Sur place age empi jodan droit
Pivoter sur pied gauche, à l’opposé – shuto uke droit – kiba dachi
Yoko geri kekomi chudan droit – hikite
Sur place kagi tsuki gauche
Sur place shuto uke gauche
Yoko geri kekomi chudan gauche – hikite
Sur place kagi tsuki droit
Regrouper le pied gauche à mi-distance, pivoter sur pied droit, avancer à 45° tekubi kake wake – zen kutsu dachi
Sur place teisho jodan gauche – teisho gedan droit
Pivoter sur pied droit, à l’opposé (sur l’axe 45°) – haito jodan droit – teisho uke gedan – zen kutsu dachi
Regrouper le pied droit – heisoku dachi – kamae (revers main gauche sous paume main droite) – KIAI!
Vers l’arrière, ryocho sukuy uke gedan – fudo dachi
Sur place kamae à gauche
Sur place morote tsuki gedan
Pivoter sur pied droit à l’opposé à 45° – haishu uke chudan gauche – kokutsu dachi
Avancer sur l’axe 45° age empi jodan droit – kiba dachi
Yori ashi à droite – soto uke – gyaku tsuki
Yori ashi à gauche – gedan barai droit
A l’opposé – haishu uke chudan gauche – kokutsu dachi
Avancer empi chudan droit – kiba dachi dans axe 45°
Sur place gedan barai droit – kamae
Pivoter sur pied droit de 90°, avancer haishu uke chudan gauche – kokutsu dachi
Avancer sur axe 45° – age empi jodan droit – kiba dachi
Yori ashi à droite – soto uke droit – gyaku tsuki gauche
Yori ashi à gauche – gedan barai droit
Pivoter sur pied droit – sanchin dachi – hikite
Sur place tsuki jodan droit – ura tsuki gedan gauche – KIAI!
Avancer mawashi tekubi kake uke – sanchin dachi
Sur place teisho jodan gauche – teisho gedan droit .